Annons

Annons

Enighet om framtidsutredning

Tre propositioner klubbades vid förbundsmötet i december. De handlade bland annat om medlemsdemokrati och att utreda en ny form för mötet.

Vid förbundsmötet år 2018 gick debattvågorna höga när förbundsstyrelsen presenterade sitt förslag om att ha förbundsmöte vart tredje år. Det hela landade i att mötet avslog propositionen och i stället gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan bättre och återkomma med ett förslag till årets möte.
I år lade förbundsstyrelsen fram en tydligare beskrivning för hur utredningen ska genomföras. Planen är att presentera ett färdigt förslag till förbundsmötet år 2020.
Detta förslag antogs av mötet med ett medskick från Erik Bäcklund att ”förbättra närdemokratin för enskilda medlemmar genom att formalisera medlemmarnas möjlighet till motion och mellantidsinitiativ”.
Nästa proposition handlade om enskilda medlemmars möjlighet att begära ­extra förbundsmöte, och antogs även den utan några egentliga diskussioner. Förslaget innebär en stadgeförändring så att ett extra förbunds­möte ska hållas om minst 10 procent av de enskilda medlemmarna begär det. Nu får förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur man ska säkerställa formalia och transparens när detta börjar gälla år 2021.
Den tredje propositionen handlade om att göra en förändring i stadgarna för att förtydliga relationen mellan förbundsstyrelsen, förbundsmötet, fortbildningsrådet och kansliet. Framför allt vill styrelsen att det tydligare ska framgå vem eller vilka som är ansvariga för strategiska beslut. Man vill också införa en modell för analys och uppföljning av verksamheten. Denna ska vara införd i början av år 2021.
Inga motioner hade inkommit till mötet.

Upptäck mer