Annons

Annons

Få anmäler misstanke om barn som far illa

RIKSSTÄMMAN 2013. Misstänker du att ett barn far illa? Som tandläkare är du skyldig att genast anmäla det till socialnämnden. Det gör långt ifrån alla.

– Tandläkare anmäler inte misstankar om att barn far illa i den utsträckning som de skulle kunna. Det är en underrapportering, säger Ulrika Nygren, utredare vid Socialstyrelsen.
”Barn och unga som far illa – vad ska tandvården göra?” är namnet på ett symposium som hålls på årets odontologiska riksstämma på Stockholmsmässa i Älvsjö.
På symposiet presenteras en ny vägledning som Socialstyrelsen har skrivit på uppdrag av regeringen. Ulrika Nygren kommer att vara moderator. Helena Domeij, utredare på Socialstyrelsen och Stina Hermansson, gruppchef inom den sociala barnavården i Södertälje föreläser och diskuterar.

Få har anmält

De allra flesta tandläkare har någon gång misstänkt att ett barn har farit illa, men mindre än var femte har anmält det till socialtjänsten, visar en kartläggning som Barnombudsmannen gjorde 2010. Socialstyrelsens vägledning hänvisar till den.
Tandläkare eller övrig tandvårdspersonal som i sin verksamhet får kännedom om att ett barn far illa eller misstänker att det kan vara så ska genast anmäla det till socialnämnden. Det framgår av socialtjänstlagen (kapitel 14, första paragrafen).
Symposiet på riksstämman handlar om hur utsatthet bland barn och unga ser ut och hur man upptäcker att barn far illa. Hur tandvårdspersonal ska skriva en anmälan till socialtjänsten och hur de ska agera i kontakten med barn och föräldrar tas också upp. Konkreta dilemman och exempel från tandvården presenteras.
Vägledningen klargör att fysiskt och psykiskt våld och andra övergrepp ska anmälas till socialtjänsten.
Tandvården ska uppmärksamma tandskador som kan ha orsakats av misshandel och kväljningar eller tandvårdsrädsla som kan bero på sexuella övergrepp. Om barn berättar om utsatthet ska tandvården också anmäla det.

Försummelse ska anmälas

Även misstanke om omsorgssvikt, till exempel i form av dental försummelse, ska anmälas.
– Om föräldrarna försummar barnets tandvård kan det vara så att de även försummar andra behov hos barnet, säger Ulrika Nygren.
– När föräldrar sviktar i sin omsorg behöver de stöd från samhället.

Anmäl självdestruktivt beteende

Självdestruktivt beteende, till exempel skärmärken eller tecken på ätstörningar, liksom misstänkt drogbruk bör anmälas.
Tandvården bör även reagera när tonåringar med stora vårdbehov uteblir från besök.
– Det är viktigt att tandvården är medveten om att ett barn kan fara illa på grund av sitt eget beteende eller på grund av sin sociala situation i övrigt, säger Ulrika Nygren.

Behöver inga bevis

– Som tandläkare behöver du inte ha bevis för dina misstankar. Du kan utgå ifrån dina egna iakttagelser och din egen bedömning om du tror att ett barn far illa, säger Ulrika Nygren.
Det räcker att anmälaren känner oro för att barnet kan fara illa. Socialnämnden fattar sedan beslut om man behöver gå vidare. Socialtjänsten kan ha fått signaler även från andra håll som tyder på att en familj har problem.
Läs mer i Tandläkartidningen nummer 13 2013.

Upptäck mer