Annons

Annons

Färre fall för IVO med nytt system

IVO:s klagomålssystem ändrades 2018. Sedan dess har antalet patientklagomål om tandvård till myndigheten minskat markant. En överraskning är att även antalet lex Maria-anmälningar har minskat under samma period. Påverkar det patientsäkerheten?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) införde ett nytt klagomålssystem i januari 2018. Sedan dess ska miss­nöjda patienter i första hand vända sig till vårdgivarna, som nu är ­skyldiga att utreda patient­klagomål.
Tidigare kunde alla patienter som hade synpunkter på tandvård anmäla negativa händelser till IVO. I dag tar myndigheten endast upp klagomål från patienter som har fått bestående skador eller ett väsentligt ökat behov av vård.
Hur påverkas patientsäkerheten av det nya systemet?
– Jag tror inte att förändringen påverkar patientsäkerheten alls, säger Johan Blomgren, tillsynstandläkare i Göteborg och IVO:s nationella samordnare för tandvård.
Alla vårdgivare ska ha en av­vikelse­hantering, och allvarligare skador ska lex Maria-anmälas. Det tryggar patientsäkerheten, menar han.

Johan Blomgren


Att antalet patientanmälningar har minskat är väntat – det var ett av målen med reformen. Men statistik som IVO har tagit fram på Tandläkartidningens begäran visar att även antalet anmälningar enligt lex Maria har minskat. Det överraskar.

”Det är oväntat att det har blivit färre lex Maria-anmälningar. Reglerna för lex Maria har inte ändrats.”

– Det är oväntat att det har blivit färre lex Maria-anmälningar. Reglerna för lex Maria har inte ändrats, säger Johan Blomgren.
IVO:s siffror visar att 367 patientklagomål inom tandvården registrerades 2017. Efter reformen minskade antalet till 275 år 2018. Förra året var antalet patientklagomål 256. 17 procent överlämnades till vårdgivare.

Minskat antal utredningar

Siffrorna på ärenden som har utretts visar att antalet har minskat från 213 år 2017 till 99 år 2018. Fram till 3 oktober förra året var antalet bara 24, ­eller uppskattningsvis drygt 30 på hela 2019.
– Antalet utredningar har gått ner ordentligt, konstaterar ­Johan Blomgren.
Minskningen hänger ihop med det nya klagomålssystemet. Färre klagomål till myndigheten innebär att det blir färre fall att utreda.

Lex Maria-anmälningar

Under samma period har antalet lex Maria-anmälningar från tandvården också minskat. 2017 kom 73 stycken till IVO. 2018 hade antalet minskat till 60 och 2019 fram till 3 oktober var antalet 31 (uppskattningsvis runt 40 för hela 2019).
– 40 lex Maria-anmälningar på ett år är ganska lite, medger Johan Blomgren.
Han ser ingen ”naturlig” förklaring, utan antar att det finns en underrapportering.

Allvarliga och bestående vårdskador

Johan Blomgren


Johan Blomgren tycker att de nya rutinerna innebär en stor förbättring.

”Förr var det så många klagomål till IVO att vi höll på att drunkna.”

– Förr var det så många klago­mål till IVO att vi höll på att drunkna. Många av anmälningarna handlade om småsaker. Nu utreder IVO bara allvarliga och bestående vårdskador.
Tiden som går åt till att utreda patientklagomål har inte minskat lika mycket som antalet klagomål.
– Det beror på att vi har kvar de klagomålen som tar mest tid, men eftersom antalet småärenden har minskat kraftigt blir det ändå mer tid till tillsyner.

Riskbaserad tillsyn

All tillsyn är i dag riskbaserad. Besöken görs där IVO har anledning att tro att det kan finnas brister. Ofta kommer det signaler från flera håll.
– Vi väger samman olika signaler när det gäller verksamhetstillsyn och individtillsyn av tandläkare och tandhygienister. Vi har ett gott samarbete med Försäkringskassan och vi får tips, ibland anonyma, från patienter och vårdgivare.
Johan Blomgren kan inte säga hur länge det dröjer från att IVO har uppfattat att det finns en risk för brister i verksamheten till att det görs en tillsyn.
– Det har hänt att vi gör ett besök samma dag, men det kan också dröja. Det pågår en ständig omprioritering.

Oanmälda besök

Tillsyn av vårdgivare (verksamhetstillsyn) innebär ofta ett besök på kliniken. De flesta besök som Johan Blomgren gör är oanmälda. När han kommer till kliniken ber han att få tala med den som har ansvar för verksamheten. Även om chefen inte är på plats, ska det alltid finnas någon som är ansvarig.
– Besöket ska inte ta mer än tio, tjugo minuter och ska helst vara så pass diskret att patienten i behandlingsstolen inte märker att en tillsyn sker, även om det är en ensam tandläkare som är ansvarig, berättar han.
Vid besöket tar han bilder på sterilen och ställer frågor om sådant som vårdgivaren ansvarar för. Om den skriftliga dokumentationen han ber om inte finns tillgänglig går det bra att skicka det med post senare. Det kan röra sig om exempelvis journaler och patientsäkerhetsberättelsen.

Avvikelsehantering

När svaren, journalerna och bilderna har granskats, händer det att det tas ett beslut att följa upp verksamhetstillsynen med en individtillsyn. Då blir det oftast inte något nytt besök, utan tillsynen utgår från några utvalda journaler från tandläkaren eller tandhygienisten.
– Syftet är att göra tandvården säkrare, inte att jaga syndabockar. De flesta tar verkligen till sig våra synpunkter, vilket betyder att tillsynen gör nytta, säger ­Johan Blomgren.
När det gäller avvikelse­rapportering gör vård­givarna väldigt olika. Syftet är att lära sig av misstagen. Vårdgivarna bestämmer själva hur de definierar vad en av­vikelse är och när den ska betraktas som allvarlig, men alla ska ha ett system för avvikelsehantering.

Klagomål från patienter

Även klagomål från ­patienter är avvikelser, påpekar Johan Blomgren.
– Vi ser ofta att de som saknar systematisk avvikelsehantering också har flera andra brister.
De flesta avvikelser behöver inte rapporteras till IVO, men händelser som har lett till allvarliga eller bestående vårdskador ska anmälas enligt lex Maria. Det går inte att definiera en exakt gräns, men om en patient till exempel har behövt uppsöka sjukvården till följd av något som har hänt inom tandvården bör detta alltid hanteras som en allvarlig avvikelse.

Helikopterperspektiv

Anvisningar om hur en lex Maria-anmälan ska göras finns på blanketten, som finns bland annat på IVO:s webbplats.
Syftet med att skicka in allvarliga avvikelser till IVO är att det ibland kan upptäckas mönster.
– Vi som har ett helikopterperspektiv kan se när liknande händelser upprepar sig.

IVO:s årliga rapport

Återkommande fel tas upp i IVO:s årliga rapport. Läs mer i Tandläkartidningens artikel ”Koppling mellan brott och brister inom tandvården”.
Under förra året anmälde IVO nio tandläkare till ­Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) på grund av grov oskicklighet i sitt yrkes­utövande.
Janet Suslick

Upptäck mer