Annons

Annons

Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.

Veronica Palm har gjort ett gediget arbete under tre års tid. Därför kan man inte säga att allt är dåligt i den nya tandvårdsutredningen. Tandvården fungerar i stort sett bra, men ligger kvar i gamla tankar att lagningar och rekonstruktioner gör människor friska. Detta har Veronica Palm inte heller några invändningar emot.
Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Blir behandlingsplanen också tjänstemannastyrd i sin utformning?d
Ingen tanke är lagd på att utforska grundproblemen med bristande munhälsa, trots många forskningsresultat om sambanden mellan munhälsa och allmän hälsa.
Professor Guy Heyden, tidigare dekanus vid Göteborgs universitet, profilerade sig med att se det holistiska sambandet mellan mun-kropp-miljö-hälsa genom Kosterhälsoprojektet. Han skapade uttrycket ”munnen är kroppens spegel”. Många forskare tog mindre notis om hans idéer, men använde flitigt hans devis.
Mats Jontell, Göran Friman och Björn Klinge med flera har i sina forskningsstudier visat samband mellan munhälsa och allmän hälsa via slemhinneförändringar, blodtryck, blodsocker et cetera. Forskning utomlands visar detsamma. Ändå gör man ingen analys i utredningen av hur man ska utföra, upptäcka och remittera dessa initiala fynd som är så viktiga för patienterna, innan de får en omfattande allmän sjukdomshistoria. Diabeteskontroller skulle sannolikt kunna minska förekomsten av instabil eller grav diabetes och därmed behovet av omfattande parodontitprofylax. Kost och motion samt tobaksvanor borde också ingå i tandvårdens grundläggande fokus.
Man kan gå vidare med andra omvärldsfaktorer, som hjärt-kärlsjukdomar, stress och droganvändning, och finna sambanden i många forskningsstudier. Inget av detta kan jag se tas med i utredningen.
En jämlik tandvård kan bli verklighet först när alla vårdgivare lyckas motivera alla vårdtagare att ta ansvar för sin egen mun och kropp, oavsett ekonomiska möjligheter.
Veronica Palms utredningsförslag att undersökning och behandlingsplanering ska betonas är bra, men om tandvården ska ingå i sjukvården måste den också främja ett friskare liv.
Förebyggande hälsovård för mun och kropp är en fantastisk investering för att minska den allt större samhälleliga sjukvårdskostnaden. Då kanske vi får en mer hållbar utveckling.

Upptäck mer