Annons

Annons

Här får missnöjda patienter hjälp

Antalet ärenden hos patientnämnden i Stockholm som rör behandlingar och undersökningar inom tandvården har ökat de två senaste åren. Samtidigt har belastningen hos IVO minskat, en följd av att klagomålsystemet ändrades 2018.

Förr kunde alla patienter som hade synpunkter på sin tandvård anmäla negativa händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sedan 2018 tar IVO endast upp klagomål från patienter som har fått bestående skador eller ett väsentligt ökat behov av vård.
I stället är nu vårdgivare skyldiga att utreda patientklagomål. Patienter som inte vill gå direkt till vårdgivaren kan få hjälp av patientnämnden, som tillsammans med vårdgivaren är första instans i klagomålssystemet. Det finns en patientnämnd i varje region.

Annette Birnbaum

Annette Birnbaum


Annette Birnbaum är handläggare på patientnämndens förvaltning i Stockholm. Hon tar hand om många av nämndens tandvårdsärenden i Stockholms län.
– Antalet ärenden som rör vård och behandling och undersökningar inom tandvården har ökat de senaste två åren. Det kan hänga ihop med att IVO inte tar emot lika många ärenden, tror hon.
Patientnämnderna tar emot frågor, synpunkter och klagomål som rör vården. De försöker informera, förklara och reda ut saker så att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.
Nämnden gör inga medicinska eller odontologiska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel.

Patienter inom folktandvården

Det är främst patienter inom folktandvården som kan vända sig till patientnämnderna, men i Stockholm gäller det även för patienter hos de privata tandvårdskedjorna Distriktstandvården och Aqua Dental. För patienter hos de flesta privata vårdgivarna finns det andra lösningar.
Patientnämnden i Stockholm tar emot flest tandvårdsärenden i landet. Förra året blev det 289 ärenden i Region Stockholm, en ökning med 4 procent jämfört med 2019.
Det finns ännu ingen sammanställning över antalet ärenden som har tagits upp av landets 21 patientnämnder år 2020, men 2019 blev det sammanlagt 1 263 inkomna tandvårds­ärenden.
277 togs om hand i Stockholm, 215 i Skåne och 171 i Väst­ra Götalandsregionen. De övriga 18 regionerna hade mellan 9 och 65 ärenden vardera.

Patientsäkerhet

De flesta ärenden som patientnämnden hanterar gäller folktandvården. Annette Birnbaum tror inte att patientsäkerheten hos dem har påverkats av det nya klagomålssystemet.
– De är duktiga på att ta till sig klagomål, tycker hon.
Om en patient är missnöjd och det anses befogat, försöker folktandvården i Stockholm att göra förbättringar, till exempel genom att åtgärda det patienten inte är nöjd med, informera bättre, justera priset eller skicka remiss till en specialist.

Lex Mariaanmälningar

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska utredas och anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
– Det händer att klinikerna gör lex Mariaanmälningar och de kan också ändra sina rutiner om det behövs, säger Annette.

Filfrakturer, extraktioner och känselbortfall

Förra året behandlade patient­nämnden i Stockholm uppåt 300 tandvårdsärenden. Den vanligaste typen berörde vård och behandling, till exempel filfrakturer, ortodonti, extraktioner och känselbortfall.
Många handlade också om ekonomi, exempelvis garantier och avgifter, eller kommunikation och bemötande.
En del frågor och klagomål som togs upp förra året rörde coronapandemin. 2020 var det sju coronarelaterade tand­vårds­ärenden i Stockholm. De handlade exempelvis om ofrivilligt avbokade eller uppskjutna tandvårdsbesök samt risk för spridning av coronavirus i ­väntrum.
Janet Suslick

Upptäck mer