Annons

Annons

Länken stärkt mellan parodontit och diabetes

En ny konsensusrapport belägger det vetenskapliga sambandet mellan parodontit och diabetes, och formulerar riktlinjer för tandvård samt hälso- och sjukvård.

De båda kroniska, icke smittsamma sjukdomarna parodontit och diabetes är oberoende av varandra associerade till mortalitet och är dubbelriktat associerade med varandra.
I en nyligen publicerad konsensusrapport, som tagits fram gemensamt av International Diabetes Federation och European Federation of Periodontology, har syftet varit att uppdatera evidensen för sambandet och undersöka hur en effektiv behandling av parodontit påverkar metabolisk kontroll, till exempel HbA1C-värdet hos personer med diabetes.
Rapporten konstaterar att det finns stark evidens för att personer med parodontit har förhöjd risk för dysglycemia (avvikelser i blodglukosnivåer) och insulinresistens. Kohortstudier visar även att personer med diabetes som har parodontit har signifikant högre HbA1C-värden. En trolig mekanism för denna påverkan är förändringar i det parodontala mikrobiomet. Man vet också att parodontit är associerat med en högre risk för att få typ 2-diabetes.
Vidare konstateras i rapporten att det är säkert och effektivt att genomföra parodontitbehandling på personer med diabetes, och att det har en gynnsam påverkan på HbA1C-värdet efter tre månader. Tillförlitliga resultat saknas för längre uppföljningstider.
I rapporten formuleras också riktlinjer för tandvård samt hälso- och sjukvård: Patienter med diabetes bör informeras om att risken att utveckla parodontit är förhöjd och att obehandlad parodontal sjukdom har negativ inverkan på den metaboliska kontrollen, ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och njurdysfunktion.
Inom diabetesvården bör man fråga om patienten uppmärksammat tecken på parodontit, till exempel blödande tandkött eller rörliga tänder. Behandlande läkare bör försäkra sig om att patientens parodontala status undersöks och att eventuell parodontal sjukdom behandlas.

Upptäck mer