Annons

Annons

Många röstar för obligatorisk efterutbildning

Tandläkartidningens webbenkät visar att många av läsarna vill att efterutbildning för tandläkare ska vara obligatorisk. I dagsläget finns dock inga aktuella förslag kring detta hos regeringen.

I Tandläkartidningens webbenkät som genomfördes under oktober 2022 svarade sju av tio att de tycker att efterutbildning ska vara obligatorisk för tandläkare. Knappt två av tio svarade nej.

För att efterutbildning skulle bli obligatorisk krävs att den ska utredas av riksdag och regering. I dagsläget finns inga aktuella utredningar eller förslag i frågan hos Socialdepartementet. Frågan lyftes för snart nio år sedan i samband med utredningen av yrkeskvalifikationsdirektivet, men då bedömde regeringen att den reglering som fanns var tillräcklig.

Nationella vårdkompetensrådet har i rapporten ”Pandemin och kompetensförsörjningen, del 2” som kom i år, bland annat rekommenderat regeringen att utreda möjligheter till nationell samordning av systematisk och fortlöpande fortbildning för vårdens professioner. I rapporten ger de även regioner och kommuner rekommendationer om kontinuerlig fortbildning av personal inom hälso- och sjukvård.

Ska efterutbildning vara obligatorisk för tandläkare?


Källa: Tandläkartidningens webbenkät genomförd oktober 2022

Chaim Zlotnik

Inom Sveriges Tandläkarförbund diskuteras frågan om fortbildning återkommande. I förbundets fortbildningspolicy står bland annat att förbundet anser att ”varje tandläkare ska genomgå en kontinuerlig och adekvat fortbildning”.

– Fortbildning är en viktig fråga för förbundet och vi fortsätter att utreda frågan om obligatorisk fortbildning, säger Chaim Zlotnik, ordförande, Sveriges tandläkarförbund.

Han påpekar att det finns flera frågetecken som behöver besvaras. Till exempel vad tandläkarna ska fortbilda sig kring, vem som ska bekosta fortbildningen och om den förväntas ske under arbetstid eller på fritiden.

– Jag vill också trycka på att vi ser positiva synergieffekter av att delta i en kurs, exempelvis genom att vara med i ett större odontologiskt samtal, och då inte bara om kursens ämne utan även om angränsande ämnen. Det gäller alltifrån rena material- och metodfrågor till mer politiska frågor och förutsättningar för tandvården att samarbeta med andra professioner.

Upptäck mer