Annons

Annons

Munvårdsombud vid varje äldreboende föreslås

Sveriges Tandläkarförbund föreslår munvårdsombud vid alla äldreboenden. Förbundets kurs ska ge dem spetskompetens för munvård i äldreomsorg.

Olivia Wigzell


En ny äldreomsorgslag ska utredas. Det har regeringen bestämt. Strax före jul fick Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, uppdraget att ta fram ett förslag till lagen senast 30 juni 2022.
Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen. Den ska ge särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre samt lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Det ska bli tydligare vad kommunerna och verksamheterna ska leva upp till. Äldreomsorgslagen ska även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan.
Vill utbilda munvårdsombud
Sveriges Tandläkarförbund betonar vikten av munhälsan i samband med det nya förslaget. En grupp inom Tandläkarförbundets kursverksamhet arbetar med att ta fram en utbildning riktad till omsorgspersonal, bland annat. Kursen ska ge särskilda munvårdsombud vid varje boende spetskompetens för munvård i äldreomsorg.
Munvårdsombud finns redan i dag i några kommuner. De är en länk mellan vård- och omsorgspersonal och tandvården.
”Vi tror att ett regeringsinitiativ i denna riktning, med nära samverkan mellan professioner inom hälso- och sjukvårdsområdet, ligger rätt i tiden, och vi ligger långt fram i planeringen”, skriver Tandläkarförbundet till Olivia Wigzell och socialminister Lena Hallengren (S) i ett förslag som skickades 23 december.
Parallellt med Tandläkarförbundets arbete tar Socialstyrelsen fram en nationell webbutbildning i munhälsa och munvård. Utbildningen ska bli klar under våren 2021 och vänder sig till all omsorgspersonal.
Janet Suslick

Upptäck mer