Annons

Annons

Nollvision för vårdskador

Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada inom tandvården eller den övriga hälso- och sjukvården. Det är målet i Sveriges första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Alla inom tandvården berörs.

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har tagits fram av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Slutrapporten lämnas till socialdepartementet på fredag och blir offentlig då. Handlingsplanen gäller från 31 januari fram till slutet av 2024.

Charlotta George


– Sedan får vi se om handlingsplanen förlängs eller om det tas fram en ny på uppdrag av regeringen, säger Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Hon har lett projektet med att ta fram handlingsplanen.
Hon hoppas att handlingsplanen leder till att patientsäkerheten inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården utvecklas på alla nivåer.
Handlingsplanen vänder sig till regioner och kommuner som i sin tur ska kunna ta fram egna handlingsplaner och förtydliga principer, prioriteringar och mål för ökad patientsäkerhet.
Generellt formulerat
Förutom regioner och kommuner omfattar handlingsplanen privata vårdgivare som regioner och kommuner har avtal med. Eftersom en mängd verksamhetsområden berörs, är den utformad för att gälla alla.
Handlingsplanen betonar fem fokusområden. De handlar om att öka kunskap om inträffade vårdskador, få till tillförlitliga system och processer som innebär säker vård samt att öka medvetenheten kring risker, bland annat.
– Allt i handlingsplanen berör tandvården, man ska läsa den utifrån det området man jobbar inom, förklarar Charlotta George, som i grunden är sjuksköterska inom intensivvården.
Vänder sig till hela tandvården
Tandvården uppmanas på olika nivåer ställa sig frågan ”Har vi kännedom om hur det ser ut hos oss?”
– Alla som bedriver tandvård berörs. Handlingsplanen vänder sig till alla, både offentlig och privat tandvård. Oavsett var du befinner dig i landet är det viktigt att patienterna får en god och säker tandvård.

”Det finns i dag inget enhetligt sätt att följa vårdskador inom tandvården på en nationell nivå.”

Varje år drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården, enligt rapporten.
Hur många vårdskador sker inom tandvården på ett år?
– Det är nog ingen som vet. Det finns i dag inget enhetligt sätt att följa vårdskador inom tandvården på en nationell nivå. Vad patientsäkerhet innebär just för tandvården är en fråga som vi tillsammans behöver arbeta vidare med, säger Charlotta George.
Hon ställer frågan: Hur ser vårdskador ut inom tandvården och hur kan de förebyggas?
Handlingsplanen kommer nu att presenteras i regioner och kommuner och stödmaterial behöver tas fram för att regionerna ska kunna arbeta med patientsäkerhet.
Blir det ett särskilt stödmaterial för tandvården?
– Jag kan mycket väl tänka mig att vi behöver anpassa materialet till tandvården. Det kommer att ske i dialog med regionerna.
Nytt råd för patientsäkerhet
Handlingsplanen föreslår att ett samverkande råd för patientsäkerhet bildas, bland annat.
– Handlingsplanen innehåller 35 nationella åtgärdsförslag och arbetet med dem är redan påbörjat, berättar Charlotta George.
90 remissvar
En remissversion av handlingsplanen gick ut i juni förra året, bland annat till Sveriges Tandläkarförbund och flera aktörer inom tandvården.
– Vi fick in 90 remissvar och har gjort en hel del förändringar för att förenkla och förtydliga handlingsplanen.
“Vaga formuleringar försvårar”
Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på att handlingsplanen sätter fokus på vårdskador, men ser också en del problem.
Tandläkarförbundet ser till exempel en risk ”att handlingsplanens vaga formuleringar försvårar utformningen av bärkraftiga regionala och lokala handlingsplaner.” Förbundet befarar också att ”handlingsplanens intentioner inte når ut till mikronivån när befintliga strukturer ska användas.”
Sveriges Tandläkarförbund anser att de privata vårdgivarnas roll ska lyftas fram. På nationell nivå bör man också ”säkerställa att de privata vårdgivarna ingår i regionalt och lokalt arbete”.
Viktigt att professionen är med
Förbundet är positiv till det samverkande rådet som föreslås för patientsäkerhet, men betonar att professionsorganisationernas deltagande är en grundförutsättning. Det gäller samtliga delar som handlingsplanen tar upp.
Ett annat förslag är de ansvariga myndigheterna utvecklar indikatorer som ”förutom att spegla tillförlitliga och säkra processer, kan användas för att bedöma om olika regionala och lokala skillnader i exempelvis förutsättningar och systemutformning påverkar patientsäkerheten och förekomsten av vårdskador.”
Tandläkarförbundets synpunkter framgår av organisationens remissvar, som skickades till Socialstyrelsen i slutet av september.
Läs den nationella handlingsplanen för patientsäkerheten på Socialstyrelsens webbplats.
Janet Suslick

Upptäck mer