Annons

Annons

Oftast jämställt på tandvårdens arbetsplatser

Problem med jämställdhet eller diskriminering är ovanligt inom tandvården, men det förekommer. Det visar Tandläkartidningens arbetsmiljöenkät.

Drygt fyra av fem inom tandvården uppfattar sin arbetsplats som jämställd. Det visar Tandläkartidningens arbetsmiljöenkät. Samtidigt tycker 13 procent att arbetsplatsen inte är jämställd.
I svaren syns kommentarer om hierarkier, att olika yrkesgrupper behandlas olika och skillnader i lön trots lika arbete.
Knappt en av fyra svarar att arbetsplatsen inte har gjort en lönekartläggning. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivaren årligen göra en lönekartläggning för att ”upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män”.

“Det ska vara skillnader i lön, men de ska inte vara kopplade till kön.”

En av tre anger att lönekartläggningen är genomförd, och i kommentarerna svarar man till exempel att analysen gjorts centralt eller att det lokala facket arbetar för att rätta till osakliga skillnader. Flera svarar också att de bara är kvinnor på arbetsplatsen.

Susanna Magnusson Tjänstetandläkarna

Susanna Magnusson


– Inom folktandvården är det våra lokala förtroendevalda som deltar i lönekartläggningen och tittar på lönestrukturen. Det ska vara skillnader i lön, men de ska inte vara kopplade till kön. Då ska de enligt lag rättas till, säger Susanna Magnusson, kansliledning vid Tjänstetandläkarna.
Hon tillägger att eftersom lönekartläggningarna görs på regionnivå får man även med arbetsplatser där alla anställda är kvinnor.
Drygt en av tio som svarar på enkäten anger att diskriminering förekommit på arbetsplatsen. Det handlar om rasistiska kommentarer, sämre löneutveckling för kvinnor, patienter som ifrågasätter unga tandläkare eller att man inte lyssnar på en äldre anställd.
Enligt diskrimineringslagen finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning  samt ålder.

Brister i tillgänglighet och särbehandling

Hos Diskrimineringsombudsmannen, DO, kommer 5-10 anmälningar per år in från tandvården. För de senaste två åren har de handlat om funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och kön. De ärenden Tandläkartidningen tittat närmare handlar framför allt om patienter som anmält tandvården, till exempel för brister i tillgänglighet eller särbehandling som man upplever beror på etnisk tillhörighet.
Tjänstetandläkarna får ibland samtal från medlemmar som känner sig diskriminerade.
– Några av de vanligaste frågorna rör sådant som hänger samman med föräldraskap, till exempel arbetstidens förläggning, löneutveckling eller möjlighet att gå kurser.
Susanna Magnusson hänvisar till att arbetsgivaren enligt lag ska arbeta aktivt för att ge anställda möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
Vad ska man då göra om man upplever sig diskriminerad?
– Det beror på hur situationen ser ut. Är det på arbetsplatsen är det första man bör göra att tala med sin chef. Om det känns jobbigt och man vill ha stöd eller diskutera hur man ska göra kan man vända sig till facket. Men man måste prata med arbetsgivaren, annars är det svårt att få rätsida på problemet.

Upptäck mer