Annons

Annons

SBU har kartlagt tandvårdens evidens

För första gången har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) gjort en kartläggning av systematiska översikter om metoder för tandvården.

SBU har tittat på systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som tandvården ansvarar för.
Förutom en vanlig rapport har det blivit en interaktiv och sökbar digital karta. Kartan har delats in i elva områden. Förutom tandvårdens nio specialistområden finns dentala implantat och kariologi med som egna kategorier.

”Kartorna ger en bra överblick.”

– Kartorna ger en bra överblick. Vitsen är att man lätt ska få en översikt av hur det ser ut och snabbt hitta fram till översiktsartiklarna, säger Aron Naimi-Akbar, käkkirurg och universitetslektor i odontologisk epidemiologi. Han är en av forskarna som har gjort kartläggningen på uppdrag av SBU.
Mycket åker bort
Kartläggningen har inkluderat nästa 3 000 systematiska översikter inom de olika tandvårdsområdena, varav cirka 1 300 översikter med måttlig eller låg risk för bias (snedvridning).

Aron Naimi-Akbar


– Mycket åker bort och det var väntat. De nya systematiska översikterna håller ofta en bättre kvalitet och har mindre risk för bias än de som skrevs för 15 år sedan, tycker Aron Naimi-Akbar.
Översikter där det finns risk för att inte alla relevanta studier har identifierats eller där primärstudierna inte har kvalitetsgranskats har bedömts ha hög risk för bias. SBU har däremot inte gjort någon bedömning av risken för bias i primärstudierna som ingår i de systematiska översikterna.

”Man ser direkt var det görs mycket forskning och var det saknas.”

Ger en bild av kvaliteten
I den heltäckande kartan anges risken för bias samt hur många översikter som berör diagnostik, prevention eller behandling.
– Man ser direkt var det görs mycket forskning och var det saknas. Vårt arbete ger också en bild av kvaliteten på översiktsartiklarna.
Ifrån den stora kartan går det att klicka vidare till en karta för varje område. Där finns mer information om översikterna utan hög risk för bias.
Lite forskning om diagnostik
Tittar man exempelvis på området käkkirurgi syns det direkt att det finns 243 översiktsartiklar utan hög risk för bias om behandling, men bara en om prevention och fem om diagnostik.
Klickar man vidare till kartan över käkkirurgi, är den indelad i tolv teman, till exempel implantat, tandextraktion samt ortognatkirurgi och ansiktsdeformiteter. Det går lätt att klicka vidare till översiktsartiklarna utan hög risk för bias.
Saknas översikter om äldre som behöver särskilt stöd
Orofacial medicin är ett annat exempel. Där finns det 110 översiktsartiklar utan hög risk för bias om behandling, men bara 15 om prevention och tolv om diagnostik.
Klickar man vidare till kartan över orofacial medicin finns det åtta teman, bland andra maligna tillstånd, orala mukositer vid cancerbehandling och osteonekros i samband med läkemedelsbehandling.
Det syns direkt att det helt saknas översiktsartiklar utan hög risk för bias om diagnostik vid exempelvis slemhinneförändringar eller om äldre i behov av särskilt stöd.

”Alla som arbetar inom tandvården ska jobba evidensbaserat, så kartläggningen är till glädje för alla.”

Kartläggning till för alla inom tandvården
Kartläggningen kan användas av tandläkare och andra för att enkelt hitta sammanställd forskning. Den kan också vara till nytta för exempelvis forskare, beslutsfattare och forskningsfinansiärer för att se var det saknas bra forskningssammanställningar.
– Alla som arbetar inom tandvården ska jobba evidensbaserat, så kartläggningen är till glädje för alla, inte bara forskare.
Vad överraskar dig med kartläggningen?
– Inom mitt område har den skeva fördelningen av vad som har gjorts överraskat mig. Det finns 77 bra översiktsartiklar om behandling med implantat men bara sex om behandling av käkleder, säger Aron Naimi-Akbar.
Han vet inte varför det är så.
– Kanske har det känts som ett aktuellt och nytt forskningsområde med tekniska utvecklingar. En annan anledning kan vara att det har funnits pengar till forskning om implantatbehandling.
Kartläggningen finns på sbu.se/321.

Upptäck mer