Annons

Annons

TMD inte vanligare hos för tidigt födda

Mer än var femte ungdom mellan 17 och 19 år angav i en enkätundersökning att de hade TMD-relaterade problem. Och det var lika vanligt hos normalt födda som för tidigt födda.

Temporomandibulär dysfunktion hos ungdomar har tidigare rapporterats ha en prevalens på mellan 2 och 6 procent, något högre hos flickor än hos pojkar. Andra studier har visat hur smärtsamma ingrepp och stress tidigt i livet kan förändra en persons tolkning av smärtsignaler och leda till en ökad förekomst av kronisk smärta senare i livet.
På samma sätt har det tidigare visats att barn som fötts för tidigt har en sämre livskvalitet under hela sin uppväxt med påverkan på smärtupplevelser, känslomässig och social funktion samt hälsan i stort.

Temporomandibulär smärta

Forskarnas hypotes var därför att för tidigt födda barn skulle uppleva mer problem med temporomandibulär smärta och dysfunktion när de kom upp i tonåren jämfört med normalgångna barn. Genom att kontakta 192 för tidigt födda samt lika många kontroller från en tidigare studie när de hunnit bli mellan 17 och 19 år gamla, kunde forskarna genom enkätfrågor kartlägga förekomsten av smärta och rörelseproblem i käkområdet.

Problem i käkleden

Resultatet visade höga siffror på förekomst av TMD-relaterade problem hos de för tidigt födda. Hela 23 procent angav någon typ av problem i käkområdet. Till forskarnas förvåning var dock förekomsten av problem 26 procent bland kontrollerna, vilket gör att de måste förkasta sin hypotes.
Forskarna kan inte heller se någon skillnad i upplevd livskvalitet eller framtida förhoppningar. Om något, så verkade de ungdomar som fötts i normal tid må något sämre än de för tidigt födda.
Forskarna kan bara konstatera att när mer än var femte ungdom signalerar problem i käkleden blir det en viktig uppgift att hitta dessa och erbjuda dem behandling.

Upptäck mer