Stark press på Socialstyrelsen
Likt Titanic är Socialstyrelsen inte osänkbar. Myndigheten har växt till en gigant, som enligt regeringen inte längre är helt sjöduglig. Illustration: Robert Hilmersson

Stark press på Socialstyrelsen

16 aug 2012
Dela artikeln
För ett och ett halvt år sedan tog Socialstyrelsen över patientanmälningarna från HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Starten blev kaotisk; anmälningarna hopade sig, och det lär dröja något år innan man når balans. Samtidigt väntar en omvälvande omorganisation av Socialstyrelsen.

När den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011 skulle Socialstyrelsen enligt generaldirektör Lars-Erik Holm bli vassare. »Vi ska inte komma på besök, vi ska inspektera«, förklarade han för Tandläkartidningen. Också socialminister Göran Hägglund slog på trumman inför nyordningen: »Riskindivider ska identifieras i högre utsträckning än tidigare«, lovade han.

När den nya lagen infördes fördes cirka 2 300 patientanmälningar över från HSAN till Socialstyrelsen. HSAN:s uppgift blev att utreda ärenden om delegitimering, begränsning av förskrivningsrätten samt prövotid. En tuffare skrivning infördes i den nya lagen; under vissa omständigheter ska prövotid beslutas, tidigare stod det att prövotid kan beslutas.

En tuffare attityd? Ja, i teorin, men läser man HSAN:s statistik har detta byte av ord inte inneburit att fler fått prövotid, inte heller har lagen lett till fler delegitimeringar eller fler begränsningar av förskrivningsrätten, vare sig för tandläkare, läkare, sjuksköterskor eller barnmorskor.

Ord byttes ut

Naturligtvis kan detta förhållande ändra sig när enheten för enskilda klagomål på Socialstyrelsen hunnit beta av fler ärenden, men det kan lika väl vara som HSAN:s generaldirektör kommenterade i Tandläkartidningen när patientsäkerhetslagen infördes; hon påpekade då att möjligheten för HSAN att agera varit lika stor tidigare, det vill säga innan ett ord byttes mot ett annat.

När arbetsuppgifterna krympte HSAN blev den en liten enhet inom Kammarkollegiet medan Socialstyrelsens enhet för enskilda klagomål växte. Men inte snabbt nog; ett halvår efter att man tagit över klagomålsärendena var personalstyrkan fortfarande inte fulltalig. Samtidigt adderades antalet anmälningar till nästan 6 000. Nu, ytterligare ett år senare, är högen av anmälningsärenden inte till närmelsevis avbetad; cirka 1 000 gamla HSAN-fall väntar på att behandlas, utöver detta 2 900 anmälningar som kommit in direkt till Socialstyrelsen. 255 ärenden berör tandvården.

Beta av gamla ärenden

Enligt Susanne Gullack-Flyrén, enhetschef, har man kraftsamlat:
– Under våren har vi gjort en särskild satsning, som innebär att vi jobbar hårt för att beta av de gamla HSAN-ärendena och de anmälningar som kom in till Socialstyrelsen före den 1 oktober 2011. Förutom de som arbetar centralt med utredningarna har ärenden lagts ut på de regionala tillsynsenheterna, berättar hon.

Men det kommer ändå att ta tid att nå balans.
– Vi kalkylerar med att behöva ytterligare något år på oss.

Regeringen har tidigare reagerat på de långa handläggningstiderna på Socialstyrelsen. Samtidigt var det ju regeringen som beslöt om att föra över handläggningarna till Socialstyrelsen. Var det kanske ett förhastat beslut? Tandläkartidningen har försökt att få en kommentar från det ansvariga statsrådet Göran Hägglund, men endast fått till svar att »Vi är intresserade av frågan och följer den noggrant«.

Stark press

Men verkligheten talar sitt tydliga språk; socialministern är inte nöjd och har satt stark press på Socialstyrelsen. Sedan i maj ska myndigheten en gång varje månad lämna in en skriftlig redogörelse till socialdepartementet om hur arbetet med anmälningsärendena fortlöper, ett mycket ovanligt grepp från en minister. Redogörelsen ska innehålla uppgifter om antalet inkomna och avgjorda ärenden samt den genomsnittliga handläggningstiden.

Men som om detta inte är nog föreslår regeringens utredare Stefan Carlsson att tio myndigheter läggs ner och ersätts av fyra nya. Den tillsyn som hittills har utförts av Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Folkhälsoinstitutet, ska utföras i en ny inspektionsmyndighet med namnet Inspektionen för hälsa, vård och omsorg.

Huvudargumentet för att bilda den nya inspektionsmyndigheten är enligt socialminister Göran Hägglund att få en effektivare, skarpare, snabbare och mer rättssäker tillsyn.

Redan effektiva

Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen, tycker att det är bra att man nu gör en översyn av en rad myndigheter, framför allt för att de arbetar med många överlappande uppgifter.
– Däremot är det svårt att se på vilket sätt det blir effektivare om man slår sönder alla strukturer och bygger upp nya än om man i stället slår samman olika myndigheter till färre. Det är ändå samma arbetsuppgifter som ska utföras i framtiden, säger han.

Han tillägger att Socialstyrelsen har genomgått stora förändringar under få år, förändringar som varit påfrestande för alla. Inte minst har den nya patientsäkerhetslagen inneburit nya krav på tillsynen, liksom att man tagit över tillsynen av socialtjänsten.
– Efter de första snart två åren ser jag att vi är på god väg att lyckas få till stånd en tillsyn som arbetar enhetligt över hela landet. Vi har redan blivit vassare och tydligare i tillsynen. Inom vissa områden har vi lyckats med målsättningen att inspektera alla verksamheterna, medan det inom andra har blivit mer av granskningar utifrån dokument. Vi har inte haft tillräckligt med resurser för att klara anstormningen av patientklagomål, säger han, och tillägger att Socialstyrelsen hade klarat av sitt uppdrag utan att styckas av och införlivas i den nya inspektionsmyndigheten.

Resurser A och O

Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen, anser likt Lars-Erik Holm att Socialstyrelsens tillsynsverksamhet har blivit effektivare under senare år. Ett problem har varit att myndigheten också har fått ta över ansvaret för socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse och landets 70 000 personliga assistenter. Det ökade ansvaret har lett till att antalet anställda inom tillsynsverksamheten har ökat från 150 personer till 500, vilket i sig har inneburit en påfrestning eftersom personal har behövt utbildas och införlivas i verksamheten.
– Jag är övertygad om att vi hade kunnat fortsätta att effektivisera vårt arbete utan att tillsynen bryts ut och blir en enskild myndighet. Nu måste vi bygga upp en ny organisation, vilket tar tid. Men det väsentliga är inte om vi blir en ny myndighet; det viktiga är att vi får tillräckliga resurser i framtiden, säger han.

Fler ärenden till hsan

HSAN:s statistik visar som tidigare nämnts inte på att fler ärenden som rör delegitimering, indragen förskrivningsrätt och prövotid skickats över från Socialstyrelsen för utredning, men Per-Anders Sunesson hävdar att statistiken vid årets slut kommer att visa att man blivit tuffare och identifierat fler riskindivider:
– Innan året är slut beräknar jag att vi har skickat över 60–70 ärenden till HSAN, vilket ska jämföras med förra året, då antalet var 26.

Han hävdar också att man blivit vassare när det gäller antalet inspektioner ute i de olika verksamheterna inom hälso- och sjukvården, 2 370 förra året jämfört med 1 779 året innan.

Ny generaldirektör

Det blev minst sagt bråttom med att tillsätta en generaldirektör för den nya inspektionsmyndigheten; intresserade personer fick bara ett par veckor på sig att skicka in sina ansökningar, vilket visar hur angelägen frågan är för regeringen.

I slutet av juni meddelade socialdepartementet att generaldirektörsstolen var tillsatt.

Den nya generaldirektören är Gunilla Hulth-Backlund. Hon placeras i regeringskansliet för att där förbereda och göra klart för den nya myndigheten, som ska inleda sin verksamhet den 1 juni 2013.

Gunilla Hulth-Backlund, som i grunden är sjuksköterska, har sedan 2009 varit generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Dessförinnan var hon verksam i flera olika befattningar på Socialstyrelsen.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören.: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch