Annons

Annons

Debatt: Tandskador kan vara misshandel och ska därför bedömas på klinik

"All typ av tandtrauma kan vara misshandel och ska bedömas av tandläkare på klinik, och inte vid ett digitalt vårdbesök." Det skriver tre tandläkare och forskare inom pedodonti i ett debattinlägg.

"När vi inom tandvården misstänker att ett barn utsätts för våld i nära relationer har vi en skyldighet att skyndsamt agera genom att kontakta sociala myndigheter." skriver debattörerna.

Foto: Colourbox

En tidigare artikel i Tandläkartidningen handlar om digitala vårdbesök i tandvården. Artikeln poängterar att det saknas vetenskapligt underlag för nyttan eller eventuella risker med distansbesök. Samtidigt läser vi att barntrauma utgör huvudparten av de digitala vårdbesöken inom Folktandvården Västra Götaland. Detta gör oss bekymrade då all typ av tandtrauma kan vara misshandel och därför ska bedömas av tandläkare på klinik.

När vi inom tandvården misstänker att ett barn utsätts för våld i nära relationer har vi en skyldighet att skyndsamt agera genom att kontakta sociala myndigheter, ofta i form av orosanmälan. Skyldigheten finns inskriven i Tandvårdslagen och är inget vi kan eller får välja bort.

Våld i nära relationer inkluderar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt försummelse eller omsorgssvikt. Bland vuxna uppger cirka en fjärdedel att de varit utsatta för våld under barndomen. Minst vart tionde barn i Sverige bevittnar våld i hemmet och upp till 60 procent av dessa barn har själva utsatts för fysisk misshandel. Allmänna Barnhuset redovisar i en undersökning att en tredjedel av barnen i årskurs 9 rapporterar att de varit utsatta för fysiskt våld från en förälder och en av tio för försummelse. Barnmisshandel är alltså vanligt.

Tandvården är en av de samhällsinstitutioner som regelbundet möter nästan alla barn och som har en unik möjlighet att identifiera barn som utsätts för våld i nära relationer. Tyvärr är vi inte så bra på detta som vi skulle kunna vara och tandvården står för bara 1 procent av alla orosanmälningar, nästan alltid för uteblivanden. Detta är viktigt att göra då uteblivanden är ett riskbeteende och möjlig markör för främst försummelse. Men samtidigt måste vi rannsaka oss själva – varför identifierar vi inte fler fall av till exempel fysiskt våld? Särskilt som skador i ansikte och på tänder drabbar 4 av 10 barn och kan vara just orsakat av våld.

"Ett digitalt vårdbesök gör det i stort sett omöjligt att utesluta våld som orsak till en tandskada."

Det är mot denna bakgrund som vi blir bekymrade när tandvården låter besök som rör trauma tas om hand digitalt. Vi menar att ett digitalt vårdbesök gör det i stort sett omöjligt att utesluta våld som orsak till en tandskada. Traumaskador behöver tas omhand av tandläkare på tandklinik. Vid vårdbesöket behöver tandläkaren inte bara undersöka och dokumentera skadorna, behandla och ge råd.

Tandläkaren måste dessutom, precis som vid alla möten med barn och unga i tandvården, våga ha på sig orosglasögonen. Som tandläkare måste jag lyssna in hur skadan har uppkommit, stämmer de extraorala och intraorala skadorna överens? Finns det andra tecken såsom sår eller blåmärken som gör att jag misstänker att det kan vara något annat än ett olycksfall? Dessutom måste jag lyssna till både barnets och den vuxnes beskrivning av händelsen, kanske prata med barnet enskilt och slutligen även våga ställa frågor om våld. Vi måste alltid vara öppna för att det barn som kommer till oss kan vara utsatt för våld.

Bedömning av tandtrauma hos barn ska inte ske digitalt! Vi får ingen möjlighet till att prata enskilt med barnet och arbetssättet lever inte upp till Barnkonventionens krav om bästa möjliga hälsa eller att motverka våld. Första besöket vid tandtrauma ska därför alltid vara fysiskt hos tandläkare på tandklinik! Allt annat är att svika barnen.

Gunilla Klingberg, rektorsråd och professor i barntandvård, Malmö universitet
Georgios Tsilingaridis, biträdande prefekt, docent i barntandvård, Karolinska Institutet
Therese Kvist, odontologie doktor, forskare vid Karolinska Institutet och universitetslektor vid University of Western Australia, Australien

Referenser
  1. Tandläkartidningen. Betydande boom för tandvård på distans – trots brist på vetenskapligt underlag. 2024, nr 5 sid 16-18.
  2. Broberg A, Almqvist L, Axberg U, Grip K, Almqvist K, Sharifi U, Cater Å, Forssell A, Eriksson M, Iversen C. Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma [Elektronisk resurs] resultat från en nationell utvärdering. Göteborg. 2011. https://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:534375/FULLTEXT01.pdf
  3. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Våld mot barn 2022. En nationell kartläggning. https://allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2023/04/RAPPORT_Vald_mot_barn_2022_WEBB.pdf
  4. Socialstyrelsen. Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa 2021 Uppföljning och analys av utvecklingen. Art nr 2022-11-8197 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-11-8197.pdf
  5. Oldin A, Lundgren J, Nilsson M, Norén JG, Robertson A. Traumatic dental injuries among children aged 0-17 years in the BITA study - a longitudinal Swedish multicenter study. Dent Traumatol. 2015 Feb;31(1):9-17.

Upptäck mer