Annons

Annons

Olika syn på rökfria operationer

Många landsting och regioner samt några privata tandvårdsorganisationerna har en policy om rökfria operationer, men flera har det inte. Det visar Tandläkartidningens kartläggning av rökfria operationer inom tandvården.

Tandläkartidningen har undersökt hur det ser ut i landet gällande rökfria operationer inom tandvården. En enkät skickades ut och redan inom en halvtimme stod det klart att variationerna i landet är stora.
Det första enkätsvaret kom efter sex minuter. Göran Gynther, käkkirurg och tandvårdschef i Region Gotland, svarade ja på allt.
Gotland har alltså en policy om rökfria operationer och den gäller både vid kirurgisk avlägsnande av tänder, käkkirurgi, kirurgisk behandling av svår parodontit och insättning av fixturer.
Gotland har också en policy om att patienter som röker ska erbjudas samtal och nikotinläkemedel inför operationer och den gäller också både vid kirurgisk avlägsnande av tänder, käkkirurgi, kirurgisk behandling av svår parodontit och insättning av fixturer.
Stora variationer
Nästa svar kom en kvart senare från Jan Gudmundson, parodontolog i Jämtland/Härjedalen. Han svarade nej på nästan allt.
I Jämtland/Härjedalen finns det en policy om rökfria operationer inom landstinget, men den gäller inte inom tandvården. Möjligen vid käkkirurgi, där skrev han ett frågetecken.
I Jämtland/Härjedalen finns det däremot ingen policy om att patienter som röker ska erbjudas samtal och nikotinläkemedel inför operationer.
Kan tolkas olika
Snart uppdagades det att frågorna inte var optimalt ställda. Det fanns nämligen utrymme för olika tolkningar. (Frågorna finns i faktatexten nedan.)
Därför går det inte att räkna statistik på hur det ligger till i landet vad gäller rökfria operationer.
Behöver en policy vara skriftlig, eller räcker det med att man brukar göra på ett visst sätt? Och hur svarar man om landstinget har en policy som inte gäller för tandvården? Eller om landstinget inte har en policy men folktandvårdsorganisationen, eller delar av den, har en egen policy eller brukar göra på ett visst sätt? Och vad betyder ”rökfria operationer”, egentligen?
De flesta har dock förklarat hur de har tolkat frågorna genom att kommentera. Av kommentarerna att döma kan ett ja på frågan ”Finns det någon policy gällande rökfria operationer inom ditt landsting/ din region/ ditt privata företag?” betyda allt från ”ja, det finns en policy inom landstinget som även gäller tandvården” till ”ja, det finns en policy men den gäller inte tandvården” till ”nej, det finns ingen skriftlig policy, men vi har restriktiva rutiner” till ”ja, det finns en policy, men patientens individuella situation väger tyngre än ett krav på att patienten ska sluta röka”.
Många har en policy
Trots enkätens brister, går det att säga att många landsting/regioner och några privata tandvårdsorganisationerna har en policy om rökfria operationer men att många har det inte.
När det finns en policy gäller den sällan vid kirurgisk avlägsnande av tänder. Om och hur den gäller inom de andra tre områdena varierar.
När det gäller en policy om att patienter som röker ska erbjudas samtal och nikotinläkemedel inför operationer, har de flesta landsting/regioner en sådan, men bara en av de privata tandvårdsorganisationerna.
Många kommentarer
Ett urval från kommentarerna ger en mer nyanserad bild:

”Det finns ett förhållningssätt men inte en nedskriven policy.”

Susann Kähäri Anerfält


Susann Kähäri Anerfält, områdeschef för specialisttandvården inom Folktandvården Stockholms län AB, skriver:
”Man kan säga att det finns ett förhållningssätt men inte en nedskriven policy.” Rökstopp gäller vid viss rekonstruktiv käkkirurgi. Vid insättning av fixturer finns det inget krav på absolut rökstopp, men patienterna uppmanas att sluta röka eller minska sin rökning.

”Patientens livskvalitet väger tungt.”

 

Carin Starkhammar Johansson


Carin Starkhammar Johansson, verksamhetschef för folktandvårdens Centrum för oral rehabilitering i Östergötland skriver:
”Vi har en restriktiv hållning till operation på rökande patienter. Vi informerar alla om rökningens negativa inverkan på läkning och prognos. Vi erbjuder möjlighet till rökavvävnjande samtal hos tandhygienist som är certifierad rökavvänjare. Parodontalkirurgi och benaugmenterade kirurgi utför vi inte utan rökstopp som stått sig över tid. Vad gäller implantatinstallationer utför vi det på rökare. Vi har valt att se varje enskilt fall och bedöma nytta med behandling kontra risker. Vid implantatoperation på rökare rekommenderar vi ett rökuppehåll i anslutning till operationen. Patientens livskvalitet väger tungt och ibland kan en behandling vara den rätta även med en något sämre prognos. Det är sällan svart eller vitt.”

“Bedömning görs på individuell basis.”

Angelika Lantto


Angelika Lantto, verksamhetschef på Tandvårdens kompetenscentrum i Norrbotten skriver:
”Vi har ingen strikt policy. Vi ger muntlig och skriftlig patientinformation inför operationerna. Inför implantatoperation rekommenderar vi rökstopp 4 veckor före samt 8 veckor efter planerad operation. Vi erbjuder även hjälp för att sluta röka. Dock finns det inget absolut krav på rökstopp utan bedömning görs på individuell basis. Är patienten välinformerad så får patienten oftast själv ta beslut och genomgår operation på egen risk. Om patienten är storkonsument blir det troligen ingen komplicerad operation som parodoperation eller implantatoperation, däremot kan det bli aktuellt med tandextraktion. Vi ska diskutera frågan vidare och ta upp den med våra samarbetspartners på käkkirurgiska enheten. Det är ju bra om vi har samsyn.”

“Vi ska arbeta vidare med detta.”

Monica Palmö

Monica Palmö, verksamhetschef för specialist- och sjukhustandvården i Karlskrona skriver:

”Specialisttandvården Blekinge har inte någon policy för rökfria operationer inom tandvården. Däremot är det bra att frågan kom upp för att det har visat sig att parod och käkkirurgen har olika åsikter, så vi ska arbeta vidare med detta.”

”Professionen följer de råd som Socialstyrelsen förespråkar.”

Anders Jonsson


Anders Jonsson, ny kvalitetschef på Praktikertjänst skriver:
”Vi har inga egna riktlinjer inom Praktikertjänst för detta utan professionen följer de råd som Socialstyrelsen och de nationella riktlinjerna förespråkar.”
 
 

Illustration: Kristoffer Nylén


 
 
 
 
 
 
 

Janet Suslick

Upptäck mer