Annons

Annons

Tre hygienistutbildningar underkänns

Tandhygienistutbildningarna i Göteborg, Karlstad och Stockholm har bristande kvalitet och måste förbättras.

Tandhygienistutbildningarna har i dag fått ”betyg” efter en utvärdering som har gjorts på uppdrag av regeringen. Utbildningen finns på sju orter i landet. De får följande betyg:
Göteborg: bristande kvalitet
Jönköping: hög kvalitet
Kristianstad: hög kvalitet
Karlstad: bristande kvalitet
Stockholm (KI): bristande kvalitet
Malmö: hög kvalitet
Umeå: hög kvalitet
Flera brister
Sju examensmål har utvärderats för tandhygienistutbildningarna.
Studenterna i Göteborg bedöms få för lite kunskap om och förståelse för munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan.
I Karlstad studenternas förmåga att självständigt utföra undersökningar av karies och parodontit bristande. Dessutom visar de bristande förmåga att ”med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.”
På Karolinska institutet brister studenternas kunskap om och förståelse för munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan. De har också bristande förmåga att ”med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.”
I övrigt bedöms samtliga utbildningar att ha hög eller mycket hög kvalitet på examensmålen som har utvärderats.
Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som har utvärderat utbildningarna.
Granskar resultat
Enligt UKÄ speglar utvärderingen utbildningarnas resultat. ”I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten”, står det i UKÄ:s beslut.
Bedömargruppen har tittat på studenternas examensarbeten och skolornas självvärderingar samt tagit reda på studenternas uppfattning om hur väl utbildningen har skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna.
Utbildningar med bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda examen. Inom ett år måste skolorna åtgärda bristerna och informera UKÄ om vilka förbättringar som har gjorts.
Läs mer om utvärderingen av tandläkarutbildningarna här.
Läs mer om utvärderingen av tandteknikerutbildningarna här.
Läs mer om hur bedömningsprocessen har gått till här.
Läs UKÄ:s beslut här.

Upptäck mer