Annons

Annons

Politiker: ändra tandvårdslagstiftningen – nu!

Tillgången till tandvård är i dag ojämlikt fördelad över landet och bland patientgrupper. Tandvårdslagen bör därför ändras för att säkerställa att patienter med störst behov erbjuds tandvård först, skriver fyra tandvårdschefer i Folktandvården i norra Sverige.

Barn i norra Sverige riskerar att bli utan tandvård, menar artikelförfattarna.

Foto: Colourbox

Vi känner en stor oro för munhälsan i norra Sverige.

Den jämlika tillgången till tandvård som byggts upp under många år håller på att raseras. Det behövs politiska beslut på riksplanet för att inte äventyra den generellt sett goda munhälsan som etablerats i befolkningen.

Tandvårdslagen behöver ändras så att behovet av tandvård jämställs med behoven enligt hälso- och sjukvårdslagen. De patienter som inte lönar sig i den svenska tandvården är barn och vuxna med rätt till särskild tandvård. Vem ska ta hand om dessa patientgrupper i norra Sverige när vi inte har tillgängliga resurser? Hur säkerställer vi att alla patientgrupper erbjuds tandvård?

Nu finns äntligen ett uppdrag om att ta fram ett enhetligt riskbedömningssystem för tandvården i Sverige. Vi i Folktandvården har under flertalet år arbetat med att riskbedöma alla våra patienter för att fördela resurser till de med störst behov.

Det finns på många ställen i landet gott om tandvårdspersonal inom den privata sektorn, där munfriska patienter undersöks betydligt oftare än vad de egentligen har behov av. Detta går stick i stäv med Socialstyrelsens tydliga rekommendationer om vård efter behov, där vuxna med god munhälsa inte behöver besöka tandvården oftare än vart tredje år.

Privata vårdgivare har ingen skyldighet att ta ett befolkningsansvar. Det är ett systemfel!

Vid nyetablering eller utökning av befintliga privata tandvårdskliniker sker en överströmning av personal från Folktandvården. Privata vårdgivare har ingen skyldighet att ta ett befolkningsansvar. De kan välja helt fritt vilka patienter de tar emot. Det är ett systemfel!

Det här är vår uppmaning till riksdagens politiker:

  • Ändra Tandvårdslagen så att behovs- och solidaritetsprincipen förs in även i vår Tandvårdslag på samma sätt som i Hälso- och sjukvårdslagen.
  • Ställ krav på alla tandvårdsaktörer, att dela på ansvaret för de högst prioriterade patientgrupperna och att tillgodose deras behov, d.v.s. akuttandvård, barntandvård, tandvård till äldre och multisjuka.
  • Styr etablering av tandvårdsaktörer där de behövs som mest i Sverige.
  • Ta bort reformen om gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå till 19 år som gräns för den avgiftsfria tandvården. I gruppen 20-23 år är de allra flesta munfriska, lägg dessa resurser på grupper med sämre tandhälsa.
  • Inför ett obligatoriskt statligt riskbedömningssystem för alla tandvårdsaktörer i Sverige.

Med dessa förändringar skulle även befolkningen i norra Sverige få en rimlig tillgång till tandvård.

Svensk munhälsa är i dag i världsklass, men den riskerar att försämras om inte tandvårdsresurserna fördelas mer rättvist och efter behov. Med gemensamt ansvar för befolkningens tandvård kan vi i Folktandvården och de privata aktörerna skapa en mer jämlik munhälsa.

Tandvårdscheferna i Folktandvården i norra Sverige:
Maria Pettersson, Norrbotten
Anna-Maria Stenlund Berggren, Västerbotten
Stefan Stjernström, Jämtland Härjedalen
Annri V Thimstrand, Västernorrland

Upptäck mer