Annons

Annons

Första förbundsmötet sedan beslut om utglesning

På fredag den 17 maj hålls förbundsmöte för Sveriges Tandläkarförbund. Det är två och ett halvt år sen sist och under mötet ska bland annat förbundets nya styrelse väljas.

Vid förbundsmötet i december 2021 beslutades att hålla mötena vart tredje år. Den 17 maj 2024 är det dags för det första förbundsmötet efter beslutet.

Foto: Knut Capra Pedersen

Efter fyra propositioner vid lika många förbundsmöten fattades i december 2021 beslut om att glesa ut förbundsmötena till att hållas vart tredje år i stället för varje. Syftet var bland annat att kapa kostnader.

Vid mötet den 17 maj, som hålls på Westmanska palatset i Stockholm, ska därför både verksamheten och ekonomin för 2021, 2022 och 2023 gås igenom.

Till mötet har den sittande förbundsstyrelsen lämnat in två propositioner. Den ena handlar om att ta bort begränsningarna för vilka som kan kandidera till ordförande i riksstämmenämnden, respektive stipendienämnden. I dag kan en representant i förbundsstyrelsen inte kandidera till någon av dessa poster, vilket alltså förbundsstyrelsen vill göra möjligt.

Den andra propositionen handlar om förbundsstyrelsens sammansättning. Som Tandläkartidningen tidigare berättat har riksföreningen för tandläkare inom forskning, utbildning och specialisttandvård (SOL) uttryckt önskemål om att organisera sig inom Tjänstetandläkarna (TT), vilket TT sagt ja till.

För att försäkra sig om att det finns representanter med ”vetenskaplig kompetens” i förbundsstyrelsen även efter eventuellt samgående, vill förbundsstyrelsen att instruktionerna till valberedningen ändras så att det framgår att den ”särskilt ska verka för att det finns kandidater med vetenskaplig kompetens …”.

En enda motion har kommit till förbundsmötet. Den handlar om att Sveriges Tandläkarförbund aktivt ska verka för att medlemmarna använder ordet fluorid i stället för fluor.

Foto: Colourbox

Trots att det var två och ett halvt år sedan senaste förbundsmötet har det endast inkommit en motion från medlemmarna. Motionärerna argumenterar för att Sveriges Tandläkarförbund konsekvent ska använda ordet fluorid i stället för fluor, och för att förbundet ska arbeta aktivt för att förbundets medlemmar och de odontologiska fakulteterna ska göra detsamma.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att man delar motionärens ambition om att nomenklaturen ska vara korrekt och ger exempel på hur man redan hanterar frågan.

Dessutom skriver man att ”Inom tandvården är vi vana och skickliga på att möta patienter med olika förkunskaper och frågor varpå användningen av termen fluorid i stället för fluor har goda förutsättningar att ske på ett framgångsrikt sätt och inte på bekostad av att fluoridanvändningen minskar som en följd av oro”. Förbundsstyrelsen anser därmed motionen vara besvarad.

Vid förbundsmötet ska också förbundsstyrelsen för de kommande tre åren väljas. Nuvarande ordförande Chaim Zlotnink är föreslagen som ordförande även för nästa mandatperiod. Till ny vice ordförande föreslås Stefan Adregård, i dag bland annat styrelseledamot i Tandläkare egen verksamhet (TEV). Isabel Brundin, styrelseledamot i TT, föreslås som ny ordförande i fortbildningsrådet och som sådan också som suppleant i förbundsstyrelsen. Dessutom tillkommer tre ledamöter och suppleanter från TT, två ledamöter och suppleanter från TEV samt en ledamot och suppleant från SOL.

Tandläkartidningen kommer att bevaka förbundsmötet på plats.

Upptäck mer