Annons

Annons

Utredare vill inte röra momsen

Det är försiktighet som präglar slutbetänkandet i utredningen Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (SOU 2021:40). Det innebär att olikheterna inom EU består.

Från den 1 juli 2019 belades konsulttjänster inom tandvården med 25 procents moms, och det blev plötsligt 25 procent dyrare att hyra in konsulter. Protesterna lät inte vänta på sig, men Högsta förvaltningsrätten slog i en dom fast att en inhyrd tandläkares tjänster är att betrakta som personaluthyrning och ska därför momsbeläggas. Som medlemsland i EU är dock Sveriges högsta instans för uttolkande av EU-rätten (som Sverige måste följa) EU-domstolen.

Undantag för diagnostiskt syfte

Det som avgör vilka underleverantörers tjänster som kan undantas från moms är hur mervärdesskattedirektivets krav på ”ett dia­gnostiskt syfte” ska tolkas. Är det tillräckligt att en konsultinsats är en del av en vårdkedja som har ett diagnostiskt syfte? Det finns ingen dom från EU-domstolen om uthyrning av personal och undantaget för sjukvård, men däremot för undantagen för utbildning och social omsorg. Ska de tillämpas även på sjukvårdsområdet? Högsta förvaltningsdomstolen fann mot bakgrund av dessa domar att det är själva uthyrningstjänsten som ska prövas mot sjukvårdsundantaget och att en uthyrningstjänst i sig aldrig kan utgöra skattefri sjukvård.
I februari 2020 gav regeringen en särskild utredare, före detta domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund, i uppdrag att i första hand undersöka de EU-rättsliga förutsättningarna för att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av personal för sjukvård, tandvård, och social omsorg undantas från mervärdesskatt.

Samarbete i vårdkedjor

Om en ändring av lagen inte bedömdes möjlig, skulle utredaren undersöka om det finns något sätt att neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal för sjukvård, tandvård och social omsorg.
Enligt utredningens bedömning finns det vissa särdrag som utmärker sjukvårdsområdet, till exempel ett utvecklat samarbete i så kallade vårdkedjor, som syftar till att patienten ska slippa uppsöka flera olika vårdgivare. Ännu ett särdrag är att sjuk- och tandvårdsvårdspersonal agerar inom sin legitimation och ett lagstadgat ansvar. Dessa särdrag innebär att det inte är klarlagt vad EU-domstolen skulle fästa vikt vid i bedömningen av moms och bemanning inom sjukvården, och osäkert hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas vad gäller gränsen mellan skattefri sjukvård och skattepliktig personaluthyrning. Därför vore det riskabelt att ändra det svenska undantaget, anser utredaren. Osäkerheten vad gäller rättsläget måste lösas på EU-nivå.

Kompensation för momsutgifter

Branschorganisationen Privattandläkarna är, liksom Tandläkare – Egen verksamhet (TEV) inom Sveriges Tandläkarförbund, besvikna och kritiska till att utredningen inte föreslår ett förtydligande av lagstiftningen eftersom man anser att nuvarande tillämpning strider mot EU-direktivets intentioner. Privattandläkarna efterlyser ett tydliggörande av att alla led i utförandet av vård ska vara momsbefriade.
Redan i dag finns visserligen en komplicerad mekanism för att kompensera regioner och kommuner för momsutgifter, så kallad dold moms, men dessa överföringar når inte tandvården, påpekar Privattandläkarna.

Upptäck mer