Annons

Annons

Nyheter 2024-04-03

Tandvårdens arbetsskador saknas i statistiken

Foto: Colourbox

Antalet anmälda arbetsskador inom tandläkarverksamhet är sannolikt för låga i den nationella statistiken. Under 2022 rapporterades det in 127 arbetssjukdomar och olycksfall som lett till sjukskrivning.

I den nationella arbetsskadestatistiken finns inom tandläkarverksamhet 65 anmälda arbetssjukdomar som bland annat beror på belastningsskador, vibrationer och felaktiga arbetsställningar. 19 av sjukdomarna drabbade tandläkare och 32 gäller tandhygienister och tandsköterskor.

Där finns även 62 arbetsolyckor som lett till sjukskrivning. Det kan handla om fall och stickskador. 16 av dessa har drabbat tandläkare och 38 gäller tandhygienister och tandsköterskor.

Susanna Magnusson, kanslichef hos Tjänstetandläkarna, skriver i en kommentar att ”Vi tror inte att siffrorna ger en rättvis bild av hur det ser ut med arbetsskador inom tandvården. Med dagens regelsystem har det blivit svårare både att få den anmälda skadan prövad liksom att få den godkänd. Det kan innebära att man kanske inte tycker att det är någon idé att anmäla”.

Praktikertjänst kommenterar statistiken med att de har ett lågt antal arbetsskador och att Arbetsmiljöverkets statistik sannolikt ger en korrekt bild. Man skriver att arbetsskadorna är låga för att branschen har en hög kunskap om problemen och för att man agerar innan besvär utvecklas till en olycka eller skada. De skriver att hög arbetsbelastning och stress är vanliga problem i stora delar av arbetslivet, men att dessa sannolikt inte uppfattas som en arbetsskada och därför inte anmäls.

"Det är inget fel på statistiken i sig, utan vi är helt beroende av att skador som inträffar anmäls."

Den nationella arbetsskadestatistiken sköts av Arbetsmiljöverket. Kjell Blom är utredare vid statistikenheten.

– Det är inget fel på statistiken i sig, utan vi är helt beroende av att skador som inträffar anmäls till Försäkringskassan eller till oss. De här siffrorna kan tyda på att antalet arbetsskador inom tandläkarverksamhet är fler i verkligheten än det som syns i statistiken.

Till Försäkringskassan anmäls även arbetsolyckor som inte lett till sjukskrivning och olyckor till och från jobbet. Bland dessa typer av skador finns exempelvis stickskador och fall, som är vanliga inom tandvården. Men dessa är inte med bland de 127 arbetsskador i statistiken som redovisas efter bransch och yrke.

– Vi saknar resurser för att genomföra kodningar för att få med dessa skador för hela branschen. Det hänger samman med att skadeanmälningar fortfarande kommer in både digitalt och på papper, säger Kjell Blom.

Den centrala personalavdelningen för Folktandvården i Västra Götaland berättar att de, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, en gång om året, tillsammans med de fackliga representanterna, går igenom tillbud och arbetsskador som rapporterats in i regionens gemensamma system.

Inom Västra Götaland ska alla olyckor och sjukdomar som klassas som arbetsskada anmälas av ansvarig chef tillsammans med den drabbade medarbetaren. Samtidigt kan en anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket göras i systemet.

Tjänstetandläkarnas kanslichef Susanna Magnusson skriver att fack och arbetsgivare ofta har en gemensam syn på vart man vill nå med arbetsmiljöarbetet, men att man inte alltid är överens om hur arbetet ska organiseras.

Hur kan de ha fler registrerade arbetsskador än de som finns med i den nationella statistiken?

Arbetsmiljöverkets statistik för arbetsskador
 • Arbetsmiljöverkets statistik för arbetsskador är till för att ge en bild av hälsoläget inom arbetslivet i Sverige.
 • Statistiken består dels av arbetsolyckor som leder till sjukskrivning, som exempelvis fall- & stickskador, vilka är relativt vanliga inom tandvården.
 • Inom arbetsskadorna ryms också arbetssjukdomar som exempelvis stress och psykisk ohälsa, samt olyckor till och från jobbet.
 • Arbetsskador ska enligt lag anmälas av arbetsgivare till Försäkringskassan, där Arbetsmiljöverket hämtar uppgifter till statistiken.
 • Skador som klassas som allvarliga händelser anmäls direkt till Arbetsmiljöverket.

Folktandvården i Västra Götaland har under 2022 identifierat 231 arbetsskador som inträffade inom regionens tandvård. Hur kan det då komma sig att de har klart fler registrerade arbetsskador än de som finns med i den nationella statistiken?

Varje arbetsställe som bedriver tandvård inom Västra Götalandsregionen anmäler som andra arbetsplatser och arbetsgivare i landet sina arbetsskador till Försäkringskassan och den nationella statistiken. Anmälan sker via regionens centrala register för arbetsskador. Ur detta register har regionens centrala enhet för folktandvård gjort en sammanställning av arbetsskador som inträffat i tandvården. Det är den sammanställningen som innehåller 231 arbetsskador under 2022.

För att försöka reda ut skillnaderna mellan Arbetsmiljöverkets och Folktandvårdens siffror skickar utredare Kjell Blom frågor till Folktandvården i Västra Götaland. Svaren visar att det är svårt att jämföra myndigheternas statistik.

Arbetsmiljöverket sorterar arbetsskador efter organisationsnummer, arbetsställenummer eller branschkod. Folktandvården i Västra Götaland har i stället, ur regionens register, sorterat skador med sökordet ”Folktandvård”.

Kjell Blom skriver i en kommentar att ”Det urval de gör ur regionens gemensamma register förklarar att jag inte kan få fram motsvarande siffror som dem. Jag kan inte ta ut statistik för Folktandvården i Västra Götaland eftersom jag inte vet vilka arbetsställen som ingår i urvalet.”

Han skriver vidare att ”Med nummer på arbetsställen skulle jag kunna jämföra deras antal arbetsskador med de i den nationella statistiken. Det hade också kunnat göras om Västra Götaland har ett gemensamt organisationsnummer för Folktandvården.”

Folktandvården i Västra Götaland skriver också att alla arbetsskador i deras register inte har anmälts till Försäkringskassan och det framgår att de delar in arbetsskadorna på ett annat sätt än Arbetsmiljöverket. I deras register kan det också finnas med skador som drabbat praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder, skador som ska anmälas till myndigheterna, men som inte tas med i statistiken.

Anmälan av arbetsskada

En arbetsgivare som får kännedom om en arbetsskada ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada. Arbetsgivaren ska även samråda med arbetsplatsens skyddsombud om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan.

Uppgifter som ska finnas med i anmälan i händelse av arbetsskada är:

 • skadad person med personnummer
 • arbetsplats och arbetsgivare där den skadade är anställd
 • den skadades yrke och sysselsättning
 • var, när och hur arbetsolyckan eller arbetsskadan inträffade.

Andra viktiga uppgifter att anmäla är:

 • arbetsolycka som inneburit sjukfrånvaro och orsaken till olyckan
 • orsak (exponering) till arbetssjukdom.

Källa: Arbetsmiljöverket

Upptäck mer