Munhälsan hos små barn varierar stort i landet

Hur mår små barn i Sverige egentligen? Det har Folkhälsomyndigheten tagit reda på. En ny rapport vittnar om stora skillnader i bland annat munhälsa hos de allra yngsta.

Nyheter

Insatser i tandvården kan leda till bättre psykisk hälsa

Det finns en fastslagen koppling mellan psykisk ohälsa och påverkad munhälsa. Mer osäkert är forskningsläget om vilka insatser som kan leda till förbättringar, men tandvården tycks ha en plats, konstaterar SBU i en ny översikt.

Nyheter

Nu ska skönhetsvården in i munnen

Balsam, serum och concealer – men för mun och tänder. Den nya generationens munhygien präglas av innovation. Klyftan mellan munvård och skönhet har aldrig varit så liten som nu.

Reportaget

Dålig munhälsa ökar risken för pneumoni

Risken för lunginflammation ökar ju fler tänder man sak­nar och ju sämre par­odontal status man har. Det visar en ny amerikansk studie på tiotusentals patienter.

Forskning

Han belönas för arbete med äldres tandvård

Göran Friman, privattandläkare och bedömningstandläkare i Region Värmland, får bidrag från Tandläkarförbundets fond för tandhälsobefrämjande insatser för bland annat arbetet med äldres munhälsovård.

Riksstämman

Så påverkar munnens och hjärnans hälsa varandra

Kunskapen växer snabbt om hur munhålans och hjärnans hälsa påverkar varandra, och hur bland annat parodontit samspelar med både psykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar.

Forskning

Fetmaoperation kan försämra munhälsan – stort behov av kostrådgivning

Fetmaoperation vid svår övervikt leder ofta till bestående viktminskning och minskad samsjuklighet. En ny studie visar dock att munhälsan hos fetmaopererade försämrades markant, jämfört med friska kontrollpersoner.

Vetenskap

Lätt att missa munhälsan i hemvården

En god munhälsa hos äldre personer som vårdas i hemmet förutsätter en fungerande kunskapsöverföring mellan tandvård och vård- och omsorgspersonal. Men hur ska det uppnås? Den frågan undersöker Jessica Persson, tandhygienist och doktorand i arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

Metod, klinik & praktik

Forskare bedömer att svenskarnas förbättrade tandhälsa planat ut

En av världens största undersökningar av mun- och tandhälsa genomförs på nytt. Det är den så kallade Jönköpingsundersökningen, som senast genomfördes för tio år sedan.

Nyheter

Ungas munhälsa kan bli del av nytt hälsoprogram

Socialstyrelsen föreslår i en ny rapport att munhälsa och tandvård blir en del av ett nytt nationellt hälsoprogram för barn och unga.

Nyheter

Missa inte munhälsan efter överviktskirurgi

Varje år genomgår omkring 5 000 personer i Sverige en operation mot övervikt. Mycket pekar på att de efter operationen har en ökad risk för karies och erosion. Här behöver tandvården komma in innan problemen blir stora.

Nyheter

Covid-19-pandemin och munhälsovården – orsak och verkan

Orala epitelceller och salivkörtlar är mottagliga för SARS-CoV-2. Det har föreslagits att sämre munhälsa, särskilt i form av parodontit, förvärrar covid-19, möjligen via ökad aspiration av orala bakterier, vilket orsakar saminfektioner, eller på grund av systemiska inflammatoriska tillstånd associerade med parodontit. Ytterligare studier behövs för att klargöra de möjliga effekterna av SARS-CoV-2-virus på oral och systemisk hälsa.

Vetenskap

Omsorgsboende slarvade med ­munvård

Munvården har skötts dåligt på ett vård- och omsorgsboende. Flera personer har förlorat tänder eller haft så ont i munnen att de har undvikit att äta. För två av dem har det gått så långt att de riskerar undernäring. Händelsen har anmälts enligt lex ­Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Etik

Munhälsan sämre hos äldre med hemomsorg

Munhälsan är sämre hos äldre med omsorgshjälp hemma än på boende. Det visar en tysk studie, och Sverige har samma mönster.

Forskning

Nya verktyg för bättre munhälsa

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför...

Nyheter

Konkreta mått ska definiera munhälsan

Nyligen publicerades två artiklar i en vetenskaplig tidskrift som på olika sätt översätter FDI:s nya patientcentrerade definition av munhälsa till konkreta mått som kan observeras i den kliniska praktiken.

Forskning

Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi

Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation. De riskerar härmed att utveckla en försämrad munhälsa.

Vetenskap

Nya läkarprogrammet saknar kurs i oral hälsa

När det nya läkarprogrammet startar hösten 2021 finns oral hälsa fortfarande inte med som ett eget ämne, men vid några av lärosätena tror man att ämnet kommer att få en tydligare plats i utbildningen.

Nyheter

Kopplingen mellan diabetes mellitus typ 2 och parodontal sjukdom

Diabetiker har gravare parodontit än icke-diabetiker, men alla detaljer om parodontitens inverkan på diabetes är inte klarlagda. Det förefaller som om diabetes är vanligare förekommande hos parodontitpatienter än hos individer med god parodontal hälsa.

Kroppen & munnen

Sambanden munhälsa – allmänhälsa

Här inleds den nordiska artikelserien med temat om sambanden mellan munhälsa och allmänhälsa. Sju artiklar ingår i serien, fördelade på årets tre första nummer.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons